Regulamin płatności internetowych

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Gabinet terapeutyczny VitaMed Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii prowadzony jest przez VitaMed Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Jakub Skrzypek, firmę wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 647-218-86-52. Niniejszy regulamin skierowany jest do Pacjentów i klientów, określa zasady i tryb wykonywania płatności internetowych za wizyty w gabinecie terapeutycznym VitaMed Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii.

§ 2 Kontakt

 1. Adres siedziby: ul. bpa. Albina Małysiaka 26a/27, 30-389 Kraków
 2. Adres e-mail: biuro@gabinetvitamed.pl
 3. Numer telefonu: 507-820-942.
 4. Pacjent może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach otwarcia gabinetu

§ 3 Zasady płatności internetowych

 1. Podczas pierwszorazowej rejestracji wizyty w Gabinecie Terapeutycznym VitaMed Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii, pracownik generuje link do płatności internetowej poprzez system https://stripe.com, który jest wysyłany na adres mailowy podany podczas rejestracji. W przypadku braku wykonania płatności na 24h przed umówionym terminem, wizyta zostaje odwołana.
 2. Podczas rezerwacji usługi on-line, klient jest przenoszony na platformę https://stripe.com, gdzie dokonuje płatności
§4 Zwrot płatności
 
 1. W przypadku odwołania wizyty przed upływem 24 godzin od jej planowanego rozpoczęcia kwota będzie zwrócona pacjentowi/klientowi poprzez system https://stripe.com na konto z którego dokonana została płatność.
 2. W przypadku odwołania przez klienta/pacjenta,  wizyty/konsultacji w terminie krótszym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem opłata nie będzie zwracana. 

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące płatności internetowych należy kierować na adres: biuro@gabinetvitamed.pl
 2. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 7 Cennik

 1. Koszt sesji znajduje się w przedziale od 130 zł od 450 zł zależy od typu wizyty, specjalizacji, specjalności i.in.
 2. Recepcja każdorazowo przy każdej rejestracji przedstawia koszt wizyty
 3. Koszt wizyty jest przedstawiony w kwocie brutto (stawka VAT 0%) i jest określony za 50 min sesji, chyba że recepcja wskaże inaczej.

§ 8 Polityka Prywatności

 1. Polityka prywatności jest zamieszczona na stronie internetowej u dołu strony, w linku pod nazwą „Klauzula Informacyjna” i może zostać przesłana drogą mailową na życzenie pacjenta/klien